Portrait of Alexey Kondratyevich Savrasov

Alexey Kondratyevich Savrasov Painting Reproductions Gallery 3 of 3

1830-1897

Russian Peredvizhniki Painter

49 Paintings of Alexey Savrasov

Coast during Winter
Alexey Kondratyevich Savrasov
27 x 21 cm
Private Collection

Coast during Winter

1891
Oil Painting
$338
Canvas Print
$47.9